Оқушылар сарайының қызметі мен құзыреті туралы ақпараттандыруды арттыру үшін қосымша білім беру ұйымдарының қызметін, құзыреттілігін реттейтін кейбір нормативтік-құқықтық актілермен танысуды ұсынамыз, оған оқушылар сарайы да жатады: Алматы қаласы білім басқармасының «Оқушылар сарайы» МКҚК, «балаларға арналған қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымы ретінде (бұдан әрі – «оқушылар сарайы» МКҚК). – балаларға арналған қосымша білім беру ұйымы) өз қызметінде білім беру саласындағы заңнаманы, осы қағидаларды, балаларға арналған қосымша білім беру ұйымының жарғысын, Қазақстан Республикасының халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы заңнамасын, сондай-ақ өзге де нормативтік құқықтық актілерді басшылыққа алады («балаларға арналған қосымша білім беру ұйымдары қызметінің үлгі ережесі», 2-тармақ.  Бұйрық №195 30.10.2018,п. 9).

Сонымен қатар, ҚР Білім туралы Заңының 43-бабына сәйкес, «балаларға арналған қосымша білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік ережелеріне» 7-тармақ. Ұйым Жарғысының № 19 тармағының, 30.10.2018 жылғы №195 бұйрығы:

«Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымы «білім туралы»заңның 43-бабына сәйкес белгіленген шектерде оқу-тәрбие процесін жүзеге асыруда, кадрларды іріктеу мен орналастыруда, ғылыми, Қаржы-шаруашылық және өзге де қызметте дербес.