Ғылыми-техникалық шығармашылық және экология бөлімі

[dt_sc_pullquote type=”pullquote3″ icon=”yes” align=”center”]

?ылыми-инновациялы? б?лімде 13 балалар бірлестіктері мынадай ба?ыттар бойынша ж?мыс істейді: ?ылыми (химия, тарих, математика, география), техникалы? (авиамодельдеу, робототехника), экологиялы?.

  1. ?ылыми. Б?л ба?ыт адам мен таби?атты? ?зара байланысын белгілейді, ?лемде адамны? алатын орнын аны?тайды, ?мірлік ма?ызды м?селелерді аны?тайды ж?не зерттеу ?ызметіне жа?дай жасай отырып, балаларды? зертханалы? ж?не практикалы? ж?мыстар?а деген ?ызы?ушылы?тарын ояту?а т?рбиелейді. Б?л ба?ыт бойынша мынадай ?йірмелер ж?мыс істейді:

«Жас математик»

«Жас географ»

«Жас химик»

«Мирас»

«?асырлар м?расы»

  1. Техникалы?. Б?л ба?ытты? ма?саты белгілі бір техникалы? ??ралдар мен шы?армашылы? ?абілеттерді? к?мегімен, баланы? жа?ашылды? т?жірибесі мен білімін ескере отырып, модель ж?не техникалы? конструкциялар ??рау?а ?йрету. Б?л ба?ыт бойынша мынадай ?йірмелер ж?мыс істейді:

«Авиамодельдеу»

«Жас авиамоделист»

«Робототехника»

  1. Экологиялы?. Бізді? елімізде экологиялы? ?осымша білім беру ерекше орын алады, ?йткені ?аза?станны? таби?и кешені бірегей ж?не сан т?рлі флора мен фауна?а бай, сонды?тан д?рыс пайдалануды керек етеді. Б?л ба?ытта?ы ?йірмелер балаларды таби?атты ??рметтеуге т?рбиелейді. Б?л ба?ыт бойынша мынадай ?йірмелер ж?мыс істейді:

«Жас натуралист »

«Таби?атты ?ор?ау»

«Жануарлар м?йісі»[/dt_sc_pullquote]

[dt_sc_four_fifth first][/dt_sc_four_fifth] [dt_sc_one_fifth][dt_sc_team name=”?арамергшенова Роза Ахметжановна ” image=”http://school-palace.kz/wp-content/uploads/2016/09/circle-1.png” role=”Б?лім басшысы” /][/dt_sc_one_fifth] [dt_sc_one_half first]?йірмелерге жазылу 

Ошибка: Контактная форма не найдена.

[/dt_sc_one_half] [dt_sc_one_half]?йірмелер бойынша а?парат

[dt_sc_toggle_framed title=”Жас натуралист”]

«Жас натуралист» бірлестігіні? ба?дарламасы о?ушылар?а  жануарлар мен ?сімдіктер ?лемі туралы ой-?рістерін ке?ейтуге м?мкіндік береді ж?не таби?атпен тікелей ?арым-?атынас жасау?а ?мтылатын, ботаника мен зоология п?ндерімен ?уестенетін о?ушыларды? ?ызы?ушылы?ын ?ана?аттандыру?а арнал?ан ба?дарлама.

Бірлестікті? ба?дарламасы 1 жыл?а есептелген. Саба?тар ?р т?рлі жаста?ы  ?атысушылар арасында ?ткізіледі. О?ушыларды? жасы: 9-17 жас. [/dt_sc_toggle_framed] [dt_sc_toggle_framed title=”Жас математик”]

?осымша білім беру ж?йесінде бірлестікті? ба?дарламасы ?ылыми-танымды? ?ызметтерді іске асыру?а ба?ыттал?ан.

Ба?дарламаны? ?зектілігі: білім алушыларды? математиканы о?ып ?йренуге ынтасы, ?здеріні? интеллектуалды? ?абілеттерін дамыту?а ?мтылысы болуы керек. Математикалы? есептерді шешу – ойлау операцияларын белсенді етуге ж?не жалпы интеллектуалды? даму?а ы?пал етеді.

Бірлестікті? ба?дарламасы 1 жыл?а есептелген. Саба?тар ?р т?рлі жаста?ы  ?атысушылар арасында ?ткізіледі. О?ушыларды?  жасы: 9-17 жас.

[/dt_sc_toggle_framed] [dt_sc_toggle_framed title=”?асырлар м?расы”]

Б?л бірлестік рухани, адамгершілігі мол, полим?дениетті жеке т?л?аны т?рбиелеу, бейіндік ба?дарлану ж?не ?зіні? ?мірлік жолын та?дау негіздерін ?алыптастыру?а ба?ыттал?ан№

Бірлестікті? ба?дарламасы 1 жыл?а есептелген. О?ушыларды? жасы: 9-17 жас.

[/dt_sc_toggle_framed] [dt_sc_toggle_framed title=”Мирас”]

«Мирас» тарихи ?йірмесі – б?л жеке ерекшеліктерге, ?ызы?ушылы?тар?а, тарихи о?и?аларды талдау?а бейімділігі бар білім алушылар?а ба?ыттал?ан ?осымша білім беру ж?йесіндегі ерекше ж?мыс формасы.

Бірлестікті? ба?дарламасы 1 жыл?а есептелген. Саба?тар ?р т?рлі жаста?ы  ?атысушылар арасында ?ткізіледі. ?атысушыларды? жасы: 14-17 жас

[/dt_sc_toggle_framed] [dt_sc_toggle_framed title=”Жас авиамоделист”]

Авиамодельдеу бірлестігінде ?р т?рлі жаста?ы балалар модельдерді аса ??штарлы?пен ??растырады. ?ша?тар модельдері ?арапайым ?а?аз ж?не картоннан бастап е? к?рделі ?оз?алт?ыштар?а дейінгі заттарды ?олдану ар?ылы дайындалады. Авиамодельдеумен айналыса отырып, о?ушылар математика, физика, сызу, география, метеорология бойынша білім алады. Балалар ?р т?рлі ??ралдармен ж?мыс істеуді ?йренеді, б?л ?рине келешекте міндетті т?рде керек болады. Авиамоделизм – б?л спорт пен техникалы? шы?армашылы?ты? синтезі, м?мкін біреулер ?шін маманды??а да апаратын жол.

Бірлестікті? ба?дарламасы 1 жыл?а есептелген. Саба?тар ?р т?рлі жаста?ы  ?атысушылар арасында ?ткізіледі. О?ушыларды? жасы: 10-15 жас.

[/dt_sc_toggle_framed] [dt_sc_toggle_framed title=”Робототехника”]

Робототехника – автоматтандырыл?ан техникалы? ж?йелерді ?зірлеумен айналысатын ж?не ?ндірісін ?ар?ындату аса ма?ызды болып табылатын техникалы? негіздеріні? ?олданбалы ?ылымы. Ба?дарлама 5 жыл?а есептелінген . Саба? ?рт?рлі жаста?ы топта білім алушылар?а ?ткізіледі. О?ушыларды? жасы: 3-18 жас

[/dt_sc_toggle_framed] [/dt_sc_one_half]