Көркемөнер бөлімі

[dt_sc_pullquote type=”pullquote3″ icon=”yes” align=”center”]К?ркем?нер б?лімі ?осымша білім беру саласында 6 жастан 18 жас аралы?ында?ы білім алушыларды? ?ажеттіліктерін сапалы т?рде ?ана?аттандыру ма?сатында адам, ?о?ам мемлекет ?ызы?ушылы?ы ?шін; О?ушылар сарайыны? ресурсты? базасын тиімді пайдалана отырып білім беру процесіні? ?йымдастыру де?гейін жетілдіру ма?сатында ??рыл?ан . [/dt_sc_pullquote] [dt_sc_four_fifth first][/dt_sc_four_fifth] [dt_sc_one_fifth][dt_sc_team name=”Бектаев Бауыржан Жаканович” image=”http://school-palace.kz/wp-content/uploads/2016/09/Бектаев-Бауыржан.jpg” role=”Б?лім басшысы” /][/dt_sc_one_fifth] [dt_sc_one_half first]?йірмелерге жазылу

Ошибка: Контактная форма не найдена.

[/dt_sc_one_half] [dt_sc_one_half]?йірмелер туралы а?парат

[dt_sc_toggle_framed title=” «Балдаурен» ансамблі”] [dt_sc_two_third first]

«Балдаурен» ?аза? халы?ты? аспаптар ансамблі. Балалар саба?та аспаптарды дыбыстайды, сонымен ?атар ?аза?ты? халы?ты? музыканттары мен композиторларыны? шы?армашылы?ымен танысады. ?йірмеге ?атысушылар к?птеген концерттер мен іс-шаралар?а ?атысады. О?ушыларды? жас шамасы 5-6 жастан 18 жас?а дейін

[/dt_sc_two_third] [dt_sc_one_third]circle (3)[/dt_sc_one_third] [/dt_sc_toggle_framed] [dt_sc_toggle_framed title=”Юный пианист”] [dt_sc_two_third first]

Балаларды фортепианода ойнау?а ?йретеді, білім алушыларды? музыкалы? тал?амын ?алыптастыру?а ж?не музыкалы? ?нерге деген ?арым-?атынасына ы?пал етеді, жеке т?л?аны? рухани м?дениетін ?алыптастыру?а, жа?а технологияларды пайдалана отырып шы?армашылы? белсенділікті дамыту?а ?йретеді, оны? ?алыптасуыны? ал?аш?ы кезе?дерінен бастап орындаушылы? шеберлігін дамытуды ?амтамасыз етеді, білім алушыларды? музыка м?нерін т?сіну ?абілетін, дыбыстарды зейін ?ойып ты?дау ?абілетін, музыкалы? ?серге ы?ылас б?лу ?абілетін дамытады. О?ушыларды? жас шамасы 7 жастан 18 жас?а дейін.

[/dt_sc_two_third] [dt_sc_one_third]circle (1)[/dt_sc_one_third] [/dt_sc_toggle_framed] [dt_sc_toggle_framed title=”Сазсырнай”] [dt_sc_one_third first]circle (1)[/dt_sc_one_third] [dt_sc_two_third]К?ркембаева Н?рзада Базарбай?ызы

Балаларды сазсырнайда ойнау?а ?йретеді, білім алушыларды? музыкалы? тал?амын ?алыптастыру?а ж?не музыкалы? ?нерге деген ?арым-?атынасына ы?пал етеді, жеке т?л?аны? рухани м?дениетін ?алыптастыру?а, жа?а технологияларды пайдалана отырып шы?армашылы? белсенділікті дамыту?а ?йретеді, оны? ?алыптасуыны? ал?аш?ы кезе?дерінен бастап орындаушылы? шеберлігін дамытуды ?амтамасыз етеді, білім алушыларды? музыка м?нерін т?сіну ?абілетін, дыбыстарды зейін ?ойып ты?дау ?абілетін, музыкалы? ?серге ы?ылас б?лу ?абілетін дамытады. О?ушыларды? жас шамасы 7 жастан 18 жас?а дейін.

[/dt_sc_two_third] [/dt_sc_toggle_framed] [dt_sc_toggle_framed title=”«Ала?ай» вокалды? ансамблі”] [dt_sc_two_third first]А?парат жо?[/dt_sc_two_third] [dt_sc_one_third]circle (1)[/dt_sc_one_third] [/dt_sc_toggle_framed] [dt_sc_toggle_framed title=”«Шабыт» Вокальді студиясы”] [dt_sc_one_third first]circle (1)[/dt_sc_one_third] [dt_sc_two_third]Сейтимова Сая Махамбет?ызы

“Жас ?анат-2007″ Республикалы? конкурсыны? же?імпазы;  « Славянский базар 2008″ халы?аралы? конкурсыны? Дипломанты[/dt_sc_two_third] [/dt_sc_toggle_framed] [dt_sc_toggle_framed title=”«Капелька» вокалды студиясы”] [dt_sc_two_third first]Ян Ти Фа Галина Анатольевна

А?парат жо?.[/dt_sc_two_third] [dt_sc_one_third]Ян-Ти-Фо Галина[/dt_sc_one_third] [/dt_sc_toggle_framed] [dt_sc_toggle_framed title=”«ЖАН-ЕЛЬ» би ?йірмесі”] [dt_sc_one_third first]К? Димесинова Г?лзат Раи?ымбековна[/dt_sc_one_third] [dt_sc_two_third]Демесинова Гульзат Раимбековна

А?парат жо?.[/dt_sc_two_third] [/dt_sc_toggle_framed] [dt_sc_toggle_framed title=”«Жібек жолы» ансамблі”] [dt_sc_two_third first] Альфида Шахисламовна Когут

А?парат жо?.

[/dt_sc_two_third] [dt_sc_one_third]circle (1)[/dt_sc_one_third] [/dt_sc_toggle_framed] [dt_sc_toggle_framed title=”«Арман» би ансамблі”] [dt_sc_one_third first]circle (1)[/dt_sc_one_third] [dt_sc_two_third]А?парат жо?.[/dt_sc_two_third] [/dt_sc_toggle_framed] [dt_sc_toggle_framed title=”«Фантазия»”] [dt_sc_one_third first]circle (1)[/dt_sc_one_third] [dt_sc_two_third]Урынтаева Амиля Валерьевна

Хореографиялы? ба?ыты – ?лем халы?тарыны? билері. Ансамбль ??рыл?ан к?ннен бастап, б?л ?жым барлы? іс-шаралар?а, соны? ішінде барлы? жа?а жылды? спектакльдерде, ?алалы? ж?не республикалы? іс-шаралар?а ?атысады. Би ансамбльдеріні? ж?мысыны? негізгі ба?ыты: хореография негіздерін зерттеу, алуан т?рлі ?лем халы?тары билерімен танысу, ?аза?ша, эстрадалы? ж?не заманауи билерді орындау. О?ушыларды? жасы 6-15[/dt_sc_two_third] [/dt_sc_toggle_framed] [dt_sc_toggle_framed title=”«Б?лб?л» вокалды? ансамлі”] [dt_sc_one_third first]circle (1)[/dt_sc_one_third] [dt_sc_two_third]

Балалар т?рлі ба?ытта?ы музыка стильдерімен танысады, суырып салмалы? ?нерді ?йренеді, музыкалы? сауаттылы?ты, фортепиано ойнауды игереді, классикалы?, заманауи ж?не ?лтты? музыка ?леміне ?осылады. Т?рбиеленушілер О?ушылар сарайыны? барлы? іс-шараларына, сондай-а? к?шпелі ж?не ?айырымдылы? концерттерге ?атысады. Оларды? к?бісі халы?аралы? бай?аулар мен фестивальдарды? ?атысушылары болады. О?ушыларды? жас шамасы 10 жастан 18 жас?а дейін.

[/dt_sc_two_third] [/dt_sc_toggle_framed] [/dt_sc_one_half]