К?пшілік іс-шара б?лімі

[dt_sc_pullquote type=”pullquote4″ icon=”yes” align=”center”]К?пшілік іс-шара  б?лімі О?ушылар сарайыны? ??рылымды? б?лімшесі болып табылады. К?пшілік іс-шара  б?ліміні? ??рамы: б?лім ме?герушісі, педагог-?йымдастырушы, педагог-психолог, ?леуметтік педагог, м?дени ?йымдастырушы, суретші-дизайнер.

О?ушылар сарайыны? К?пшілік іс-шара б?лімі сарайды? мерекелік іс-шараларын, сонымен ?атар ?ала мектептерінде ?тетін  к?пшілік акциялары мен Орталы? демалыс саяба?ында?ы, стадиондарда?ы, саяба?тарда ж?не ала?дарда болатын ?лкен ?алалы? мерекелерді де ?ткізеді. Б?кіл іс-шаралар Сарайды? о?ушыларыны? ?атысуымен ?теді. ?рбір бала бол?ан мерекеге – бірлескен автор болып табылады.

Б?лімні? ма?саты: т?л?аны? жан-жа?ты дамуы жа?дайларын ?амтамасыз ету, баланы? демалыс ?ажеттіліктері мен м?мкіндіктерін ?ана?аттандыру ж?не білім алушыларды? ?йымдастырушылы? ?абілеттерін дамыту[/dt_sc_pullquote] [dt_sc_one_fourth first][dt_sc_team name=”Кужиманова Асель Дидаровна” image=”http://school-palace.kz/wp-content/uploads/2016/09/Кужиманова-Асел.jpg” role=”Б?лім басшысы” /][/dt_sc_one_fourth] [dt_sc_one_fourth][dt_sc_team name=”Абдипатта Жангали” image=”http://school-palace.kz/wp-content/uploads/2016/09/?бдіпатта-Жан?али.jpg” role=”Педагог-организатор” /][/dt_sc_one_fourth] [dt_sc_one_fourth][dt_sc_team name=”Узакбаев Батыр” image=”http://school-palace.kz/wp-content/uploads/2016/09/circle-31.png” role=”Педагог-организатор” /][/dt_sc_one_fourth] [dt_sc_one_fourth][dt_sc_team name=”Оспанов Бауыржан” image=”http://school-palace.kz/wp-content/uploads/2016/09/circle-31.png” role=”Педагог-организатор” /][/dt_sc_one_fourth]