Балалар ынтасын ?йлестіру б?лімі

[dt_sc_pullquote type=”pullquote3″ icon=”yes” align=”center”]

?леуметтік-педагогикалы? б?лім Алматы О?ушылар сарайыны? ??рылымды? б?лігі болып табылады.

Б?лім ?зіні? ?ызметін ?Р «Білім туралы» за?ын, білім мекемесіні? типтік ережесін, ?Р ?кіметі 2013 жылды? 17-ші мамырында жарияла?ан №499 ?аулысын, МК?К «О?ушылар сарайыны?» жар?ысы мен жалпы ережесін ескере отырып жасал?ан балалар?а ?осымша білім беру ба?дарламасы бойынша  ат?арады.

 

Б?лімні? педагогикалы? ?жымы, заманауи талапты? терде?дігін  т?сіне отырып, ?зіні? ?ызметін демократиялы?, адамды?ты? ?станымдар?а салады. Б?лімні? жалпы концептуалды? инновациялы? ?ызметі бала?а деген ??рметі болып табылады. ?р бала ?з ???ы?ын еркін пайдалана отырып, ?ызметті? т?рін, педагогты ж?не ба?дарламаны ?з еркімен та?дай алады.

Негізгі ба?ыты:

  1. Балаларды?  бос уа?ыттарын ?йымдастыру.
  2. Баланы? ??зіреттілігін,
  3. Белсенді ?мірлік ай?ындаманы? ??рылымы, ?йірмешілерді? азаматты? санасы.
  4. Ізденісті? ж?не зерттеуші ж?мыстар ?о?амды? ?ызметті? да?дысыны? ??рылымы.

5.?леуметтік-танымдылы?ын  ?алыптастыруда оны? м?мкіндіктері мен ?абілеттілігін

дамытуды ж?зеге асыру.

  1. Жеке т?л?аны? ?леуметтік-белсенділігін арттыру?а жа?дай жасау.
  2. Бала т?л?асыны? еркін шы?армашылы?ына ж?не рухани дамуы ?шін жа?дай жасау.
[/dt_sc_pullquote] [dt_sc_four_fifth first][/dt_sc_four_fifth] [dt_sc_one_fifth][dt_sc_team name=”Таипова Зульфия Масимжан?ызы” image=”http://school-palace.kz/wp-content/uploads/2016/09/Таипова-Зульфия.jpg” role=”Б?лім басшысы” /][/dt_sc_one_fifth] [dt_sc_one_half first]?йірмелерге жазылу

Ошибка: Контактная форма не найдена.

[/dt_sc_one_half] [dt_sc_one_half]Информация по кружкам 

[dt_sc_toggle_framed title=”«Интеллект» айтыс-талас клубы”] [dt_sc_one_third first]КДИ Садыкова Сауле[/dt_sc_one_third] [dt_sc_two_third]

 «Интеллект» айтыс-талас клубы Алматы ?аласыны? О?ушылар сарайында 1999 жылдан бастап ?з ж?мысын ойда?ыдай ат?арып келе жат?ан клуб.  Клубты? м?шелері ?алалы? жо?ар?ы сыныпты? о?ушылары болып келеді.О?ушылар, айтыс-таласты? технологиясын т?сіне, к?кейкесті та?ырыптарды тал?ылайды, ?зіні? ?ресін ке?ейтеді, м?селені? шешу жолдарыны? механизіміне ?йретеді. ?атысушылар жасы: 12-17 жас

[/dt_sc_two_third] [/dt_sc_toggle_framed] [dt_sc_toggle_framed title=”Жас ?лан”] [dt_sc_two_third first]

    «Жас ?лан» баланы? жасты? ша?ынан ?аза?стан о?ушыларыны? отаншылды? пен адамгершілікке, азамат пен лидерлік сапасыны? т?рбиесіне, ?леуметтік жоба мен акцияны? ж?зеге асуына, шы?армашылы?пен ш??ылданушы балалар?а  мен  жас?спірімдерге стимуляция болып табылады. Клубты? о?ушылар саба?ында О?ушылар сарайыны? ?йымдастыруымен ?тетін жарыстар?а, ?алалы? республикалы? іс-шаралар?а ?атысады, гитарада ?н айтып гитара тарту?а ?йртеді,  бас?аларды ж?не ?зін-?зі т?сінуге ?йретеді, психологиялы? тренингтерге ?атысады, балар?а ойындар ?йымдастырады, сценарий ??растыру?а ?йретіп, сол сценарийге спектакль ?ойдырып ойнат?ызады, ?з ойларын ашы? ж?не жетік еткізуге ?йретеді, ?зекті м?селелерді тал?ылайды. ?атысушылар жасы: 8-14 жас

[/dt_sc_two_third] [dt_sc_one_third]circle (1)[/dt_sc_one_third] [/dt_sc_toggle_framed] [dt_sc_toggle_framed title=”«Арай» жо?ар?ы сынып о?ушылары клубы”][dt_sc_one_third first]circle (1)[/dt_sc_one_third] [dt_sc_two_third]

Клуб  атауы: « Арай»

Балаларды отанс?йгіштікке т?рбиелеу,патриотты? сезімдерін ояту, балаларды еркін шы?армашылы?пен ж?мыс істеуге м?мкіншілік беру,?аза?стан Республикасыны? р?міздерін ??рметтеу,салауатты ?мір салтын ?стану,?р т?рлі та?ырыпты? іс-шаралар ?йымдастыру,келешекте ?з ойын еркін айта алатын Отанымыз?а ?осатын ?лесі зор азамат болу?а ба?ыттайды. ?атысушылар жасы:12-18 жас

[/dt_sc_two_third] [/dt_sc_toggle_framed] [dt_sc_toggle_framed title=”«Excellent» а?ылшын тілі ?йірмесі”] [dt_sc_one_third first]circle (1)[/dt_sc_one_third] [dt_sc_two_third]

?йірме 1995 жылдан бастап ж?мыс істеп келеді. О?ушыларды ?р т?рлі со??ы ?дістемелер ар?ылы еркін де сенімді с?йлеуге ?йрету, коммуникативті т?сіл ар?ылы ал?ан білімін ?з ортасында, ?о?амды? орында ?олдану?а да?дыландырып, білім де?гейін тере?дету, а?ылшын ж?не ?аза? елдері туралы ау?ымды ма?л?мат беру, таныстыру.  О?ушыларын шетелдік ??рдастар ?лемімен, ?ндермен, та?па?тармен, о?улы? ж?не ертегі кейіпкерлерімен таныстыра отырып, тілді тез ме?геруге ж?не ?здерін еркін сезінуге к?мек тигізу. А?ылшын тілі саба?тарында о?ушыларды? білім –біліктілік, танымды?, коммуникативтік ??зыреттілігін ?алыптастыруда ойын элементтерін ?олдануды? ма?ызы зор .

[/dt_sc_two_third] [/dt_sc_toggle_framed] [dt_sc_toggle_framed title=”«?аза? тілі» ?йірмесі”] [dt_sc_one_third first]circle (1)[/dt_sc_one_third] [dt_sc_two_third]

«?аза? тілі» ?йірмесі – Б?л ?йірме о?ушыны топ алдында еркін де м?дениетті с?йлеуге, сауатты жазу?а ?йретіп ?оймай ?аза? тілі мен ?дебиет п?ніне ?атысты асыл м?раны о?ушы неден бастап о?уы керектігін, к?ркем шы?арма ішіндегі бейнелеу с?здерінде, оларды? к?ркемдік тіл ерекшелігінде кездесетін, талдау?а ?иынды? т?сіретін м?селелерді т?сіндіру, ма?ала, к?нделік жазу?а ?йретеді.  ?атысушылар жасы: 6-15

[/dt_sc_two_third] [/dt_sc_toggle_framed] [dt_sc_toggle_framed title=”«А?ылшын тілі » ?йірмесі”] [dt_sc_two_third first] А?парат жо? [/dt_sc_two_third] [dt_sc_one_third]circle (1)[/dt_sc_one_third] [/dt_sc_toggle_framed][/dt_sc_one_half]