Халықтың қолданбалы өнер білімі

[dt_sc_pullquote type=”pullquote3″ icon=”yes” align=”center”]

Халы?ты? ?олданбалы ?нер б?лімі –2016 жылды? с?уір айында ашылды. Халы?ты? ?олданбалы ?нер –?аза?станны? ?лтты? м?дениетіні?  іргетасы сия?ты.

Халы?ты? ?олданбалы ?нер б?ліміні? ?йірмелері ауданды?, ?алалы?, халы?аралы?, республикалы? іс-шаралар?а ?атысып, ж?лделі орындар?а ие болды.

Халы?ты? ?олданбалы ?нер халы? педагогикасыны? ?асырлар бойы халы?ты? халы? болып тарих сахнасына шы??ан к?ннен бергі ?нері болып табылады. ?олданбалы ?нерді? этнопедагогика саласында жас?спірімдерді т?рбиелеуде ?зіндік алатын орны ерекше.

[/dt_sc_pullquote] [dt_sc_four_fifth first][/dt_sc_four_fifth] [dt_sc_one_fifth][dt_sc_team name=”Рахманбекова Г?лжан То?тасын?ызы” image=”http://school-palace.kz/wp-content/uploads/2016/09/circle-1.png” role=”Б?лім басшысы” /][/dt_sc_one_fifth] [dt_sc_one_half first]

Ошибка: Контактная форма не найдена.

[/dt_sc_one_half] [dt_sc_one_half] [dt_sc_toggle_framed title=”Умелые ручки”] [dt_sc_one_third first]circle (1)[/dt_sc_one_third] [dt_sc_two_third]М?сірепова Сауле Турсуновна

О?ушыларды ?олданбалы ?нер тілін білуге о?ыту, рухани м?дениетін ?алыптастыру, жа?а технологияларды пайдалана отырып  т?л?аны? шы?армашылы? белсенділігін дамыту. Б?л ба?дарлама о?ушыларды? ?олданбалы шы?армашылы?ыны? ал?аш?ы кезе?дерінде балаларды? білімін тере?детуге ж?не да?дыларды іске асыру?а, жа?а идеяларды дамыту, ойларды? ?алыптасуын ?амтамасыз етеді ж?не ?о?амды? ?мірге оларды ?олдану?а ?йретеді. ?йірме ба?дарламасы 1 жыл?а есептелген. О?ушыларды? жасы: 6-14 жас.           [/dt_sc_two_third] [/dt_sc_toggle_framed] [dt_sc_toggle_framed title=”?аза?ты? ?лтты? ?нері”] [dt_sc_two_third first]Саврамбаева Нурбала Илесбековна

“?аза?ты? ?лтты? ?ол?нері”  балалар шы?армашылы? бірлестігінде ?аза? хал?ыны? д?ст?рлі ?ол?нері мен к?сіпшілігі бойынша саба?тар ж?ргізіледі. ?аза? этносыны? халы? ?нері ?азіргі заман ?неріні? ?алыптасуына ?лкен ?серін тигізді . О?ушылар сарайында халы? шы?армашылы?ы п?ндері: то?ыма, киіз илеу, ши то?у, кесте тігу, а?аш ?ндеу, темір, тері ж?не т. б. ?азіргі заман?ы ?олданбалы ?нерін дамытады. ?осымша білім беру педагогтары саба?тарда д?ст?рлі техниканы пайдаланады. Б?л е? к?п тарал?ан техника болып табылады . ?абыр?алы? кестеленген кілем, т?скиіз ж?не бас?а да т?рмыс?а ?ажетті б?йымдарды соны? ішінде киімдерді халы? шеберлері дайында?ан. О?ушыларды? жасы: 6-14 жас.[/dt_sc_two_third] [dt_sc_one_third]circle (1)[/dt_sc_one_third] [/dt_sc_toggle_framed] [dt_sc_toggle_framed title=”Дизайн одежды”] [dt_sc_one_third first]Абделиева Гулсім[/dt_sc_one_third] [dt_sc_two_third]Абделиева Гульсим Жолдасбековна

Ба?дарлама ?аза? хал?ыны? ?лтты? шеберлігіне ??рметпен ?арауды т?рбиелейді ж?не халы?ты? ?олданбалы ?нерді? ?ыр-сыры мен киім дизайнын ке?ейтеді ж?не ?сынады. Б?л ба?дарлама о?ушыларды дамытуды ?амтамасыз етеді, с?ндік-?олданбалы шы?армашылы? білімдерін ж?не да?дыларын іске асыру ар?ылы жа?а идеяларын оятады, ?азіргі заман?ы тігу д?ст?рлері мен стилін ме?геру шеберлігін ?йретеді. О?ушыларды? жасы: 6-10 жас.

[/dt_sc_two_third] [/dt_sc_toggle_framed] [dt_sc_toggle_framed title=”?ол?нер “] [dt_sc_two_third first]Болатова Раушан Кабыловна

?ол?нер – б?л ?са? монша? то?у, оригами, ?а?аз пластикасына балаларды о?ыту техникасыны? негіздері, оларды? шы?армашылы? ?абілеттерін дамытады. Бізді? жетістіктеріміз ?р-т?рлі сайыстар?а ?атысты?, ?олдан жасал?ан ?ол?нер б?йымдарын  халы??а к?рсетеді. ?йірме ба?дарламасы 2 жыл?а есептелген. О?ушыларды? жасы: 6-14 жас.

[/dt_sc_two_third] [dt_sc_one_third]?ол?нер Болатова Раушан Кабыловна[/dt_sc_one_third] [/dt_sc_toggle_framed] [dt_sc_toggle_framed title=”Рисунок и живопись “] [dt_sc_one_third first]Халы?ты? Сугуров Жандарбек Кемалиевич[/dt_sc_one_third] [dt_sc_two_third]Сугуров Жандарбек Кемалиевич

Балаларды о?ыту негіздері ж?йелі теориялы? ж?не практикалы? саба?тарды ж?ргізуді, сурет техникасы ж?не кескіндеме, композиция ??руды к?здейді , бірте-бірте оны? ?иындай т?суі, санасында формалды за?дар композициясын дамыту, шы?армашылы?, ?иял, ойлауды, на?ты ?нерді? с?нді ба?ыттарын тануына ы?пал етеді. О?ушыларды? жасы: 6-10 жас.

[/dt_sc_two_third] [/dt_sc_toggle_framed] [dt_sc_toggle_framed title=”?нер “] [dt_sc_two_third first]Руханов Жанибек Мухтарович

“?нер” балалар бірлестігіне балалар ?ызы?ушылы?пен келеді. Саба?тар а?аш?а арнал?ан жабды?тармен ?ткізіледі. М?нда балалар а?аштан жасал?ан б?йымдар (музыкалы? аспаптар, ойыншы?тар, к?десыйлар) аралайды, жо?ады. К?птеген балалар кейін а?аш шебері, а?аш кесуші маманды?тарын игеріп шы?ады. Б?л олар?а одан ?рі ?мір жолында ?ажет. М?нда олар бал?амен, пыша?пен, шап?ымен ж?мыс істеуді ?йренеді. ?йірме ба?дарламасы  1 жыл?а есептелген. Топта ?рт?рлі жаста?ы білім алушылар білім алады.О?ушыларды? жасы: 6-10 жас.

[/dt_sc_two_third] [dt_sc_one_third]circle (3)[/dt_sc_one_third] [/dt_sc_toggle_framed] [/dt_sc_one_half]