Сарай әлемі

[dt_facility_container title=’Сарай тарихы’] [dt_facility_item image=’http://school-palace.kz/wp-content/uploads/2016/09/circle-e1473239074894.png’ title=’Тарих?а шолу’] О?ушылар сарайы 1983 жылы 30 ?ырк?йекте арнайы балалар?а ?осымша білім беру ма?сатында ?аза?стан Республикасы  ?кіметіні? тапсырмасымен салынды. 1983-1991 жылдары – Республикалы? пионерлер мен о?ушылар сарайы, Ленин да??ылы, 114. 1992-2004 жылдары – РМ?К “Республикалы? о?ушылар сарайы”. 2004 жылы – ?аза?стан Республикасы білім ж?не ?ылым министрлігіні? РМ?К “Республикалы? ?осымша білім беру о?у-?дістемелік орталы?ы” (?аза?стан Республикасы Бiлiм ж?не ?ылым министрлігіні? “Республикалы? о?ушылар сарайы” республикалы? мемлекеттiк ?азыналы? к?сiпорнын ?айта атау туралы ?аза?стан Республикасы ?кіметіні? 2004 жыл?ы 28 с?уірдегі № 481 ?аулысы). 2009 жылы – Алматы ?аласы ?кіміні? 2009 жыл?ы 17 тамызда?ы № 4/520 ?аулысымен Алматы ?аласыны? білім бас?армасыны? МК?К “О?ушылар сарайы” деп ?айта аталды.[/dt_facility_item] [dt_facility_item image=’http://school-palace.kz/wp-content/uploads/2016/09/circle-e1473239074894.png’ title=’Фото ?аза?стан Республикасыны? кинофото??жаттар ж?не дыбыс жазбаларыны? Орталы? мемлекеттік м?ра?атына тиесілі’]О?ушылар сарайыны? ?имараты – 1984 жылдан бастап республикалы? ма?ызы бар реестріне енгізілген тарихи ма?ызды с?улет ескерткіші. Ескерткіш авторлары болып В.К. Ким, А.П. Зуев, Т.С. Абильдаев таныл?ан. О?ушылар сарайыны? ?имараты 28 мы? шаршы метр пайдалы ауданнан т?ратын 12 павильоннан ??рал?ан. ?имаратты? архитектура пішіні ерекше: бірнеше ?атар спиральды? ??рылымдарды бір жерге топтастырылып, сол жерден т?р?ызыл?ан биіктігі 12 м алып к?мбез б?кіл ??рылысты біріктірген. Сарай ?ыс?ы ба?тан, 790 орынды? ?лкен концерт залынан (?азіргі заман?ы к?сіби дыбысты? ж?не жары?ты? ?ондыр?ылармен жабды?тал?ан), мерекелік іс-шаралар?а арнал?ан залдан, ертегілер залынан, салтанат залынан, к?рме залынан, тир, планетарий, обсерваториядан, ?лкен спорт залынан, бокс ж?не к?рес залдарынан, ж?зу бассейінінен, 4 к?ркем?нер студиясынан, 47 о?у кабинеттен, 4 би сыныбынан, сахна киімдерін са?тайтын б?лме ж?не ?кімшілік-?осал?ы б?лмелерден т?рады. ?азіргі та?да Алматы ?аласы білім бас?армасы МК?К “О?ушылар сарайы” – б?л 5200-ден астам о?ушылар?а ?осымша білім беретін, сонымен ?атар, ?осымша білім беруді? 87 о?у ба?дарламалары іске асырылатын жетекші, к?пбейінді ?йым. [/dt_facility_item]
[/dt_facility_container]

about

[dt_intro_text type=’type3′]

Сарай миссиясы жайлы

 

I. ?осымша білім беру саласында?ы мемлекеттік тапсырысты орындауда о?ушылар сарайыны? ?атысуы.

II. ?осымша білім беретін о?у ба?дарламаларын келесі б?лімдерде іске асыру:

– спорт ж?не туризм б?лімі;

– к?ркем?нер б?лімі;

– халы?ты? ?олданбалы ?нер б?лімі;

– ?ылыми-техника ж?не экология б?лімі;

– ?ылыми-?дістемелік б?лім; – жаппай ?йымды? б?лімі;

– балалар ынтасын ?йлестіру б?лімі

3. О?ушылар сарайыны? тіршілік ?рекетін ?йымдастыру, ?осымша білім беру ж?йесіндегі о?ушылар мен м??алімдерді? ?атысуымен м?дени, к?ркем, спортты?, ?леуметтік, ?ылыми, техникалы? ж?не ?зге де шараларды ?ткізу.

4. Балалар мен жастарды? ?ызы?ушылы?тарын, жас ерекшеліктерін ескере отырып, елеулі бос уа?ыттарын ?йымдастыру; шы?армашылы? ?ызметі да?дыларын ?алыптастыру; орта? м?дени ??ндылы?тарды ж?не тарихи м?раларды игеру.

5. Талдау, сынау, мониторинг, ?ылыми-зерттеу ж?не дамытуды ж?зеге асыратын экперименттік ала? функциясыны? ?ызметін ат?ару. ?осымша білім беру саласында инновациялы? ба?дарламаларды ж?зеге асыру ж?не енгізу. 6. Бірлескен е?бек, балалар мен ата-аналарды? (за?ды ?кілдер) демалыс ?шін ?ажетті жа?дай жасау. III. білім беру саласында?ы мемлекеттік тапсырысты орындауда о?ушылар сарайыны? ?атысуы.

[/dt_intro_text] [dt_sc_hr_invisible][dt_sc_hr_invisible] [dt_hr_title tag=”h2″]Администрация[/dt_hr_title] [dt_sc_one_fourth first][dt_sc_team name=”Байсымакова Айг?л Болатбековна” image=”http://school-palace.kz/wp-content/uploads/2016/09/босс11.jpg” role=”директор”/][/dt_sc_one_fourth] [dt_sc_one_fourth] [dt_sc_team name=”Сегізбаева Марияш Акаш?ызы” image=”http://school-palace.kz/wp-content/uploads/2016/09/circle-1.png” role=”Директорды? о?у ісі ж?ніндегі орынбасары” /][/dt_sc_one_fourth] [dt_sc_one_fourth] [dt_sc_team name=”Оразахунова Айгерім Ерс?лтан?ызы” image=”http://school-palace.kz/wp-content/uploads/2016/09/Оразахунова-Айгерім.jpg” role=”Директорды? т?рбие ісі ж?ніндегі орынбасары” /][/dt_sc_one_fourth] [dt_sc_one_fourth] [dt_sc_team name=”Н?р?алиев Бекбол Социал?лы” image=”http://school-palace.kz/wp-content/uploads/2016/09/circle-31.png” role=”Директорды? шаруашылы? ісі ж?ніндегі орынбасары” /][/dt_sc_one_fourth]